روز بزرگداشت خوارزمی - روز فناوری اطلاعات

تاریخ : ۲۲ تیر ۱۴۰۳