ریاست دانشکده

 

دکتر حجیه بسطامی

 

دکترای مهندسی مواد و متالورژی از دانشگاه تربیت مدرس و فوق دکتری از کشور بلژیک 

عضو هیئت علمی دانشکده شریعتی

رییس کمیته تخصصی نانوفناوری
مشاور معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
مشاور معاونت پژوهشی دانشگاه
 عضو تیم نظارت دانشگاه های استان تهران

سوابق اجرایی:

مشاور معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای
مشاور معاونت پژوهشی دانشگاه
 عضو تیم نظارت دانشگاه های استان تهران

معاونت پژوهشی دانشکده شریعتی

ریاست دانشکده فنی و حرفه ای حضرت ولیعصر(عج)