دفتر نظارت وارزیابی


دفترنظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده ، طبق مقررات اداری ومالی تحت نظارت رییس دانشکده متولی اصلی امر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در سطح دانشکده واستان می باشد
شرح وظایف :
•    تدوین سیاستها و برنامه هاو ارائه راهکارهای مناسب اجرایی درزمینه نظارت و ارزیابی و مراکز آموزشی تابعه به منظور ارتقای کیفیت آموزشی ، پژوهشی ، فناوری ، دانشجویی ، فرهنگی ، عمرانی و اجرایی دانشگاه و مراکز آموزشی تابعه
•    تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، دانشجویی ، اجرایی و .. دانشگاه براساس الگوهای تنظیم شده ازسوی مرکز نظارت وارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشکده جهت انعکاس به وزارت متبوع
•    برنامه ریزی جهت اجرای فرایند نظام ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیات علمی مبتنی بر فرم های مرکزنظارت وارزیابی
•    تحویل فرم ارزیابی به ارزیابی شونده متناسب با حوزه فعالیت و مأموریت های سازمانی
•    هماهنگی با واحدهای تابعه به منظور جمع آوری اطلاعات ومستندات وبررسی آنها ورفع مشکلات احتمالی  
•    تنظیم لیست ارزیابی عملکرد کارکنان طبق فرم مربوط وارسال به مرکز نظارت وارزیابی
•    جمع آوری وارائه ی نظرات وپیشنهادهای لازم جهت اصلاح وبهبودکیفیت فرایند ارزیابی
•    انجام تشریفات اداری لازم در حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از قبیل بررسی مقایسه ای امتیازات ارزیابی کارکنان به منظور استخراج وتمهید مقدمات لازم در امر مهم پایه تشویق وترفیع سالانه همکاران براساس نتایج حاصل از ارزیابی
•    بررسی وتحقیق پیرامون موضوع اعتراض به نتیجه امتیازارزیابی ،  تشکیل کمیته ی رسیدگی به اعتراض  تا اخذ نتیجه ودر صورت لزوم ارجاع به کمیته رسیدگی مرکز نظارت وارزیابی دانشگاه
•    بازدید های دوره ای وموردی  کمیته نظارت وارزیابی از مراکز استان تابعه طبق اهداف وبرنامه های از پیش تعیین شده
•    نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها ، برنامه ها و دستورالعمل مرکز نظارت و اجرایی آنها در دانشکده و مراکز تابعه ،
•    تشکیل و اداره جلسات کمیته نظارت و ارزیابی استانی و اجرای مصوبات آن
•    بررسی و تجزیه و تحلیل فرایند انجام کار مراکز استان و گزارش کمیته نظارت وارزیابی و مشخص کردن نقاط قابل بهبود( حسب مورد ) و ارائه راه کارهای اجرایی و اقدامات اصلاحی در جهت بهبود.
•    تهیه ی گزارش های لازم وارائه به مافوق بر حسب الا مر وانجام سایر امور محوله
اهداف:
1.    اشاعه فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
2.    گسترش روابط ومناسبات منطقی وعادلانه در محیط اداری
3.    توجه به اصل شایسته سالاری ومدیریت بهبود عملکرد وکیفیت کار
4.    یکپارچه سازی نظام ارزیابی وکنترل ونظارت وتقویت سیستم خودارزیابی
5.    شناسایی نقاط قوت وارائه راهکار برای بهبود
6.    تقویت حس برنامه ریزی ،پاسخ گویی،مشارکت در اموروشفافیت عملکردها
7.    اعمال ضابطه شایستگی در تصمیمات اداری وبکارگیری نتایج ارزیابی در بهسازی نیروهای انسانی وافزایش کارایی اعضاء
8.    تکامل ،تعالی وبهبود مستمر
9.    اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های مرکز نظارت وارزیابی